Onze ontwikkeling

Leren doen we samen

 

Onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. Onze visie op onderwijs is zichtbaar in alles wat we doen en wat we ontwikkelen.

 

In dit document lees je over:

6.1 Evaluatie van de doelen schooljaar 2016 17

2 OT speerpunten 2016 17

3 Schoolspecifieke concepten

6.2 Vooruitblik naar doelen 2017 18

1 Gearhing speerpunten 2017 18

2 OT doelen 2017 18

3 Schoolspecifieke doelen 2017 18

 

6.1 Evaluatie van de doelen schooljaar 2016 17

1 Gearhing speerpunten

1. Samenwerken

Gearhing onderzoekt de mogelijkheden tot samenwerking om de gedeelde problematiek van de krimp in Friesland het hoofd te kunnen bieden. Een gedeelde visie op duurzame onderwijsvoorzieningen is daarvoor noodzakelijk.

OT1 heeft mogelijkheden tot samenwerking onderzocht met de beide christelijke scholen van Meilân. Dit heeft niet geleid tot een gedeelde visie op (een) duurzame onderwijsvoorziening(en). De OT1 scholen erkennen echter nog steeds de noodzaak voor het ontwikkelen van een visie om goed onderwijs in de regio te blijven bieden en onderzoekt (nieuwe/andere) mogelijkheden.

2. Nieuwe vormen van kennisoverdracht

In een snel ontwikkelende kenniseconomie heeft het onderwijs een opdracht om haar leerlingen voor te bereiden op een plekje in de samenleving.

De Reinbôge participeert in de pilot van de digitale Gearhing community; GearQuest. De Wynbrekker bekijkt binnen de ontwikkelingen van IPC wat de vormen van kennisoverdracht zijn. Twa Yn Ien wil thema’s ontwikkelen vanuit de 7 teachings (binnenkort op de site meer informatie over te vinden. Dit is niet zozeer een nieuwe vorm van kennis overdacht als wel een oeroude maar herontdekte vorm).

3. “Leerkracht zijn/haar vak terug!”

Gearhing gaat uit van het standpunt dat een leerkracht een professional is die zelf heel goed in staat is om leiding te geven aan het onderwijs aan zijn/haar leerlingen. Onderwijs geven aan groepen leerlingen is het vak van de leerkracht en niet van de directeur of de bestuurder.

De drie scholen werken met zelfsturende teams. De teams bepalen zelf de inrichting van de organisatie, onderhouden de contacten met ouders en overige instanties om zo hun onderwijs kwalitatief zo goed mogelijk vorm te geven. Daar waar zaken of overleggen complexer worden en/of geen direct positief effect hebben op het primaire proces, of zelfs negatief zijn, zal intern naar mogelijkheden worden gekeken. Dan zal vaak de intern begeleider, de locatiecoördinator of de directeur worden ingeschakeld.

In deze zelfsturende teams geldt de volgende taakverdeling:

De leerkracht is er zoveel mogelijk voor de leerling en het onderwijs aan de leerlingen.De locatieleider is er zoveel mogelijk voor de praktische organisatie van (onderwijs)zaken op een locatie. Is hiervoor het aanspreekpunt van team en ouders.De Intern begeleider is er zoveel mogelijk voor de leerkracht van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, en zijn/haar ouders. De directie is er zoveel mogelijk voor de teamleden zodat zij in staat worden gesteld hun taak zo goed mogelijk uit te voeren.

Feitelijke staat de leerkracht centraal, zodat hij/zij zo goed mogelijk invulling kan geven aan zijn/haar taak: het goed onderwijs bieden aan de leerlingen.

2 OT speerpunten 2016 17

Kwaliteit van het onderwijs

De Wynbrekker en Twa Yn Ien hebben afgelopen jaar bezoek gehad van de inspectie. Uit deze onderzoeken is gebleken dat de scholen zeker voldoen aan de normen die de inspectie aan het onderwijs stelt. De Wynbrekker is beoordeeld vanuit het oud toezichtskader omdat ze vorig jaar een arrangement had. Dit is positief afgesloten. De inspectie heeft haar waardering uitgesproken voor het enthousiasme, de betrokkenheid en het harde werken waarmee het team de kwaliteit van de Wynbrekker heeft verbeterd.

De Twa Yn Ien is vanuit nieuw kader beoordeeld op: Aanbod (van de lessen), zicht op ontwikkeling en didactisch handelen (uitleg). De inspectie constateert de Twa Yn Ien haar kwaliteit op orde heeft en dat er een enthousiast , gemotiveerd en stabiel team werkt. Ondanks de wisselingen zijn de onderwijsontwikkelingen altijd doorgegaan.

De Reinbôge verwacht komend schooljaar een inspectie bezoek. De (eind)opbrengsten zijn voldoende maar voor komend schooljaar moet er hard gewerkt worden aan de opbrengsten van de bovenbouw.

Werken in de onderbouw

Op de drie scholen wordt in de onderbouw gewerkt met “Kleuterplein”. In Kleuterplein komen alle domeinen van het kleuteronderwijs voorbij (van aanvankelijk rekenen en lezen tot beeldende vorming, muziek, drama, sociaal emotionele ontwikkeling). Voor de onderbouwgroepen van de drie scholen geldt nu een vergelijkbare manier van werken vanuit het ‘beredeneerd onderwijsaanbod’. De resultaten voor taalontwikkeling en het rekenen/ruimtelijk inzicht stijgen.

Begrijpend lezen

Het taalbeleidsplan voor de Wynbrekker is vastgesteld en dient als basis voor de andere OT1 scholen. De leerlingpopulatie en de afstemming van het onderwijs is per school beschreven. Wat hebben deze leerlingen op deze school nodig. Dit wordt jaarlijks geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Het taalbeleidsplan is de basis voor de taalontwikkeling. Hier valt ook de ontwikkeling van begrijpend en woordenschat onder. De resultaten van de woordenschatontwikkeling zijn nog beneden de verwachtingen. De resultaten van het begrijpend lezen zijn voor de drie scholen afgelopen schooljaar enorm verbeterd.

Sociaal emotionele ontwikkeling

Er is, naast het anti-pest protocol, een ‘verkort protocol’ opgesteld die, als het nodig is, wordt uitgevoerd. Dit heeft eenmalig plaatsgevonden op de Twa Yn Ien met gewenst effect. Op dit moment blijkt uit onderzoek (tevredenheidsenquêtes), dat de sociale veiligheid van de drie scholen prima in orde is. Hier volstaat nu het sociaal-emotioneel beleid ook weer. Komend schooljaar wil OT1 onderzoeken hoe er gewerkt kan worden aan de borging van het fijne en veilige schoolklimaat. Op iedere school is een coördinator sociaal-emotioneel beleid aangesteld die hier onderzoek naar gaat doen. “Voorkomen is altijd beter dan genezen”.

Veiligheidsbeleid

Het veiligheidsbeleid van de drie scholen heeft een update gehad en is weer actueel. Het beleid is ter inzage op te vragen.

Portfolio/rapporten

De ontwikkelingen rondom rapporten en portfolio’s gaan mee naar het nieuwe schooljaar. Hier is nog geen eenduidigheid in. Daarnaast is OT 1 zoekende naar ondersteuning in het digitaliseren van de wensen op gebied van rapportage. Er is nog geen systeem gevonden die aan de eisen voldoet en ook geen organisatie die vorm kan geven aan die wensen.

3 Schoolspecifieke concepten

Reinbôge: Boeiend Onderwijs

De Reinbôge heeft na de inspiratiebijeenkomst van Jan Jutten in december 2016 besloten verder te willen met de ontwikkeling Boeiend Onderwijs. Twa Yn Ien heeft zich hierbij aangesloten.

Het doel van de invoering voor de Reinbôge is het (leer)gemotiveerd krijgen van de leerling.

Het doel van de invoering voor Twa Yn Ien is de betrokkenheid van grote groep leerlingen bij school te vergroten.

Voor beide scholen geldt dat de groep leerlingen die wel gemotiveerd/betrokken is, het ook gegund wordt om te profiteren van onderwijsleersituaties van hoge kwaliteit.

Twa Yn Ien: Werken vanuit Leerdoelen

Uit het inspectieonderzoek is gebleken dat de eigen werkwijze van de Twa Yn Ien voldoet aan de normen die de inspectie stelt aan het onderwijs. Aangezien deze wijze niet alleen efficiënt (en dus werkdruk verlagend) is maar ook zorgt voor een betere individueel benadering van leerlingen, heeft de Reinbôge besloten dat zij ook gaan werken vanuit leerdoelen.

De Reinbôge is samen met Twa Yn Ien gestart met het invoeren van Boeiend Onderwijs. Komend schooljaar begint met een ouderavond voor beide scholen met als thema Boeiend Onderwijs.

Wynbrekker: Door ontwikkeling van IPC

De Wynbrekker is in schooljaar 2106 17 gestart met een andere trainer en hebben onder zijn begeleiding gewerkt aan de ontwikkeling van de leerwanden in de klassen en het vaststellen van een “Kerndoelen route”. Een overzicht wanneer welke doelen aan bod komen.

6.2 Vooruitblik naar doelen 2017 18

1 Gearhing speerpunten 2017 18

1. Samenwerken

Onderzoeken van de overige mogelijkheden om goed onderwijs in de regio te houden. Interne en externe mogelijkheden. Eind van dit schooljaar moet er een intentieverklaring liggen met een heldere koers voor OT1.

2. Nieuwe vormen van kennisoverdracht

De drie scholen sluiten aan bij de Gearhing ontwikkelingen, daarnaast blijft er ruimte voor eigen ontwikkelingen binnen OT of scholen. Twa Yn Ien geeft vorm en inhoud aan de thema’s vanuit de 7 teachings. Reinbôge blijft participeren in de Community van Gearhing. De Wynbrekker onderzoekt komend jaar de mogelijkheden.

3. “Leerkracht zijn/haar vak terug!”

Invoeren van LeerKRACHT

Om in een zelfsturend team de kwaliteit van het onderwijs blijvend te verbeteren starten de OT1 scholen komend schooljaar met LeerKRACHT. Dit is wijze van werken waarbij teams zelf de doelen bepalen en hun eigen werkwijze iedere dag proberen te verbeteren.

Tjenkje Haagsma is LeerKRACHT coach voor De Wynbrekker en Twa Yn Ien, Gerda van Stralen is LeerKRACHT coach voor de Reinbôge. Aan het einde van het schooljaar werken de drie teams met ‘verbeterborden’

2 OT doelen 2017 18

Samenwerking met ouders

Uit de tevredenheidsenquêtes blijkt dat er vanuit ouders en het team behoefte is aan een verdieping in de samenwerking met elkaar. Wij streven naar een maximale inzet rondom de samenwerking zonder daarbij de grenzen van het beroep uit het oog te verliezen. Dan hebben we het over tijdstippen van contact, wijze van contact, fatsoensnormen etc.

Opbrengsten onderwijsaanbod

Woordenschat

Komend schooljaar is er meer aandacht voor de zogenoemde “Frisismen” in de school (letterlijke vertalingen van het Fries naar het Nederlands. Buiten Friesland hoort het woord ‘Sneupen’ bijvoorbeeld niet tot de woordenschat). Komend schooljaar wordt ook het Frysk Taalbeleidsplan opgesteld.

Op de Reinbôge en Twa Yn Ien wordt aan de woordenschatontwikkeling gewerkt door veel aandacht te besteden aan het vorm geven van talige activiteiten.

Begrijpend/technisch lezen

Op de Reinbôge en Twa Yn Ien wordt vanuit Boeiend Onderwijs tijdens het begrijpend lezen gewerkt met relatielussen en vormgevers. Hierdoor verbeterd het begrip van de gelezen tekst. De Wynbrekker volgt de uitgangspunten van het taalbeleidsplan.

Rekenen

Voor komend schooljaar wordt in OT1 gebruik gemaakt van de inzichten van het ‘rekenmuurtje’ en ‘met sprongen vooruit’.

Invoeren consent besluitvorming

Een volgende stap in de zelfsturend teams is de besluitvorming. De OT1 scholen gaan werken met de CONSENT methode om te komen tot besluitvorming. Er zijn 4 gezamenlijke OT overleggen gepland waarin op deze wijze besluitvorming zal plaatsvinden.

Digitaal samenwerken

De teams werken op basis van SCRUM met een digitaal bord in Trello waarin gewerkt wordt aan de doelen van de scholen.

Inrichting van de gebouwen

Er is op de drie scholen al een start gemaakt met het opknappen van de inrichting van de gebouwen. Het doel is een gebouw dat fris en plezierig is om in rond te lopen en waar je kunt zien dat er genoten wordt van onderwijs. Keukens en vloeren zijn aangepakt of worden op korte termijn aangepakt.

Meerpresteerders

OT1 werkt komend schooljaar concreet het beleid op meer presteerders uit. Aan het einde van het schooljaar is het effect hiervan in de opbrengsten van de meer presteerders merkbaar. Twee teamleden zijn onderdeel van de bovenschoolse werkgroep van Gearhing.

3 Schoolspecifieke doelen 2017 18

Reinbôge

Arsène Francot is procesbegeleider van de invoering Boeiend onderwijs op de beide scholen. Er is een scholingsbijeenkomst geweest en begin schooljaar 2017 18 wordt voor de beide scholen gezamenlijk een informatie avond georganiseerd door Arsène Francot.

Wynbrekker

Philip de Korte is procesbegeleider van de verdere invoering van IPC. Komend schooljaar zal in het teken staan van vooral de uitvoering van IPC en het vaststellen van de doorgaande lijn voor de school.

Twa Yn Ien

Arsène Francot is procesbegeleider van de invoering Boeiend onderwijs op de beide scholen. Er is een scholingsbijeenkomst geweest en begin schooljaar 2017 18 wordt voor de beide scholen gezamenlijk een informatie avond georganiseerd door Arsène Francot.

Op de zakelijke ouderavonden wordt dit alles ruim toegelicht